Süni csoport

Bemutatkozás

   A csoportban dolgozó óvodapedagógusok felsőfokú óvónői végzettséggel rendelkeznek. Ez többéves szakmai gyakorlattal párosul. Munkájukat a tudatosság, felelősségteljes, önálló munkavégzés, érzelmi intelligencia és a gyermekközpontúság jellemzi.                                                              

Céljuk: a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, egyéni bánásmódot alkalmazó nevelőmunka folytatása.  Az  óvodapedagógusok  a  tanév elejétől dolgoznak egy csoportban, de örömmel nyugtázhatják, hogy a gyermekekkel szemben hasonlóak elvárásaik, stílusuk.                                                                                           

   A mozgás, az alkotás, az irodalmi és zenei nevelés a mindennapi tevékenységekbe beépül. Az óvodapedagógusok egyike huzamosabb ideje                „  Játékos táncgyakorlatok” címmel fejlesztő foglalkozást tart. Az óvodai ünnepélyek, ünnepségek szervezését vállalja. Évek óta gyermekvédelmi megbízottként tevékenykedik.

A csoportot vegyes életkorú gyermekek alkotják. Az életkori heterogenitásból fakadóan nagy gondot fordítunk a közösségi, érzelmi és erkölcsi nevelésre. Fontosnak tartjuk egymás elfogadását, segítését, egyéni értékeik felfedezését. A nyugodt, derűs és biztonságos légkör megteremtésével ez előbb felsorolt nevelési területek eredményességét biztosítjuk. Mindennapjainkban hangsúlyt fektetünk a szokásrendszer kialakítására, az önállóságra nevelésre és a gyermeki képességek kibontakoztatására. Lényegesnek tartjuk a tapasztalatszerzést, a környező világ felfedezését. Szívesen kirándulunk, sétálunk. A játékos ismeretszerzésre törekszünk, valamint a spontán adódó fejlesztési lehetőségeket kihasználására.

   Fontos számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás is, a folyamatos tájékoztatás. A családi neveléssel együttes, egymásra épülő nevelőmunka a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását eredményezi.

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Muczáné Vígh ÉvaMuczáné Vígh Éva

 

 

Szabó Józsefné

 

Kertész LászlónéKertész Lászlóné

 

Bemutatkozás

Mocsári Zita óvodapedagógus vagyok. 2001-ben diplomáztam, Budapesten. 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő, és sportrekreátori végzettséggel is rendelkezem.  

2004 óta dolgozom a Kutyavári Tagóvodában. Hat évig vegyes csoportban, majd három évig ismétlő nagycsoportban, jelenleg pedig a Szarvas kiscsoportban tevékenykedem. 

Dajka nénimmel három éve dolgozunk együtt, jól kiegészítjük egymást, kreatív ötleteivel, kézügyességével sokat segít a mindennapokban. 

Jelenleg egy pedagógus asszisztens is segíti a munkámat akivel szintén jól együtt tudunk működni, és mivel dajka néni végzettsége is van, így tisztában van vele, mire van a gyermekeknek szükségük, hogyan lehet a hozzájuk vezető utat megtalálni.  

Célom, hogy a gyermekek igazán jól érezzék magukat az óvodában, és közben életkoruknak megfelelő tudáshoz jussanak játékos formában.  

Az érzelmi biztonság kialakítását tartom az első, és az egyik legfontosabb feladatomnak, ezért igyekszem a gyermekeket minél jobban megismerni, és családias légkört kialakítani. 

Játékosan: mesékkel, versekkel, mondókákkal, dalokkal, barkácsolással, mozgásos játékokkal „fűszerezve” alakítom ki az óvodások napirendjét. 

Komplexen kezdeményezek, a gyermekek igényeihez igazodva. 

Fontosnak tartom, hogy a gyakorlati tapasztalatszerzés minél inkább előtérbe kerüljön, és hogy a lehetőségekhez mérten a szabad levegőn a lehető legtöbb időt töltsenek el a gyermekek. Kirándulásokat, kulturális programokat szívesen szervezek, mivel a gyermekek nagyon szeretik, ha a mindennapokban van néha egy kis változatosság – és én is! 

Humorral, kedvességgel, türelemmel, és következetesen törekszem a munkámat elvégezni. 

 

Mottóm:

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig is tudott.”

Paulo Coelho

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Bogosné T. Zsuzsanna

 

Még folyamatban van

 

Konecsnyik IstvánnéKonecsnyik Istvánné 

Mackó csoport

Bemutatkozás

Mindketten főiskolát végzett óvodapedagógusok vagyunk, sokéves gyakorlattal. 1998 óta dolgozunk együtt, így az óvodai mindennapi élettel kapcsolatos tervező, szervező munkánk, módszereink összecsiszolódtak. Dadus nénink 2012-ben került hozzánk, ő is hamar alkalmazkodott a csoport kialakított szokásaihoz, ezért elmondhatjuk, hogy mindhárman a gyermekek érdekeit szeme előtt tartva tevékenykedünk.

Csoportunk minden évben közel azonos életkorú gyermekekből tevődik össze. Mindennapjaink során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi biztonság kialakítására, és az önállóságra nevelésre. Fontos számunkra, hogy a gyermekek jókedvűen érkezzenek az óvodába, és jókedvűen, élményekkel gazdagodva távozzanak onnan. Célunk, hogy a gyermekek úgy alkalmazkodjanak a közösséghez, hogy közben egyéniségük is megfelelően ki tudjon bontakozni. Ennek érdekében igyekszünk úgy alakítani szokás-szabályrendszerünket, hogy az teret adjon minden gyermek fejlődésének.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre. Ennek keretén belül az egészségmegőrző szokásokat hamar kialakítjuk, rendszeresen levegőzünk, minden nap fogyasztunk zöldséget, gyümölcsöt, teret adunk a minden napos mozgásnak, valamint légtisztítóval is segítjük a terem egészséges levegőjét.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást, melynek alapja a kölcsönös bizalom. Ezért igyekszünk mindenkinek folyamatosan reális tájékoztatást adni gyermekéről, igény esetén fogadóóra keretében is. Úgy gondoljuk, lényeges, hogy a szülő lássa/láthassa, hogyan telik gyermeke mindennapja az oviban, ezért nyílt napokat is szervezünk. Mivel a gyerekek napjuk nagy részét az óvodában töltik, kiemelt helyen kezeljük a játékot, ezen belül a játékos tanulást. Az iskolára való felkészítést is ennek megfelelően, a gyerekek életkori, és egyéni sajátosságait figyelembe véve
tervezzük-szervezzük.

Reméljük, hogy gyermekközpontúságunknak köszönhetően az óvodai évekre örömmel, jó emlékeket őrizgetve gondolnak vissza a gyermekek és a szülők egyaránt.

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Czinkóczi KrisztinaCzinkóczi Krisztina

 

 
Még folyamatban van

 

Halmai JuditHalmai Judit

Bagoly csoport

Bemutatkozás

Jelenleg azonos korcsoportú gyerekekkel foglalkozunk. Mindketten felsőfokú végzettséggel rendelkezünk. Munkánk során építünk Márta néni nagy szakmai tapasztalatára, továbbképzéseken, helyi munkaközösségekben szerzett új ismereteire, kreativitására. Angéla néni 1999 óta dolgozik óvónőként, gyógypedagógusi (pszichopedagógus) diplomával is rendelkezik, így munkája során a tanulási zavarok felismerésében és megelőzésében tud segítséget nyújtani. Ildikó néni, dadus nénink együttműködik velünk, lelkes, segítőkész, pontos, munkájára mindig számíthatunk.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a ránk bízott gyermekeknek biztonságos, nyugodt, családias légkört biztosítsunk az óvodában. A gyermekek megismerhetik a közösségi élet örömeit. Tudásukat, ismereteiket a gyermekek legfőbb tevékenységére, a játékra alapozva fejlesztjük.Közös nevelési célunk, hogy érdeklődő, önálló gyermekeket neveljünk, iskolakezdésre váljon belső igényükké tudásuk gyarapítása.

Szülőkkel való kapcsolatunkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekről megfelelő képet nyújtsunk, akár sikerélményt érünk el, akár probléma jelentkezik, azt jelezzük a szülő felé, és együtt próbáljuk a megoldást megtalálni. Az egészséges életmód alapjainak megteremtése érdekében igyekszünk sok időt levegőn tölteni, sétálni. Hetente 2 gyümölcsfelelősünk van, így a gyerekek minden nap esznek friss zöldséget/gyümölcsöt. Szeretünk kirándulni, tartalmas óvodán kívüli programokat szervezni a gyerekeknek (pl. könyvtárlátogatás, Sérültekért Alapítvány látogatása, Budapest Bábszínház).

Fontos munkánkban a humor, a jókedv.Kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, a logopédussal és az óvodai pszichológussal. Sokszor kérjük ki véleményüket egy-egy esettel kapcsolatban.
Legnagyobb elismerés számunkra a gyerekek mosolya.

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Luteránné T. AngélaLuteránné T. Angéla

 

Németh MártaNémeth Márta 

 

 Lovas Ildikó

Mókus csoport

Bemutatkozás

Csoportunk, a Mókus csoport, az óvoda bővítése után alakult és jelenleg homogén csoportként működik. Egy szép, nagy, világos, déli fekvésű, teraszos, újonnan berendezett teremben kaptunk helyet, melyet folyamatosan alakítunk, csinosítunk a gyerekek közreműködésével az óvodai tevékenységek és a nevelőmunka zavartalan végzése érdekében.

Mindketten felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok vagyunk, dajka nénink is szakképzett dajka végzettséggel rendelkezik. Bár csak a 2013-as nevelési év elejétől dolgozunk együtt, terveink, elképzeléseink azonosak: egy családias, derűs és elfogadó környezet megteremtésével, azonos pedagógiai elvek alapján kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket. Változatos, komplex tevékenységekkel, a szabad játék fontosságára figyelve, séták kirándulások szervezésével bővítjük a gyermekek ismereteit és igyekszünk őket hasznos tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni,ezáltal fejleszteni kialakulóban lévő személyiségüket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, valamint fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás megalapozását, melyet a mindennapok folyamán gyakorolunk a gyerekekkel.

Új csoportunk hagyományainak kialakításában számítunk a szülők tevékeny közreműködésére is. Fontosnak tartjuk a szoros és jó kapcsolattartást a szülőkkel, a folyamatos tájékoztatást, hiszen a gyermekek sokoldalú fejlesztése az elsődleges célunk és ehhez elengedhetetlen a családokkal való együttműködés. A verselés, mesélés, éneklés, hangszeres játék nyugodt, szeretetteljes jó hangulatot biztosít a mindennapokban. Célunk, hogy egymást elfogadó, önálló, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.

Az alábbi idézet szemléletmódját nem csak magunk számára tartjuk követendő példának, de figyelmébe ajánljuk minden szülőnek és felnőttnek, akinek gyermek van a környezetében!

„Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.

Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, s azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról!”

/ Diane Loomans: A nevelésről /

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

 

Hobokné S. Gabriella

 

Balláné Bolya GizellaBalláné Bolya Gizella 

 

Miskei EszterMiskei Eszter